emkiset.ru

Hoe een christen te zijn

Heb je ooit gevoeld de geest en liefde van God

in je leven? Als je zegt: geloof in Jezus Christus, heb je naaste lief en is Christus je Heer en Redder, dan begin je het christelijke leven door geloof. Het geloof Het is een essentieel onderdeel van je persoonlijke leven: graag willen geloven in het besturen van een auto op 110 km / h (70 mph) in een twee-weg spoor en een kleine strip scheidt u een grote schok. Geloof in God is niet zo eng als het vorige voorbeeld. Als je hebt besloten om een ​​christen te worden, maar je bent niet zeker wat anders te doen, zal dit artikel je helpen je nieuwe leven te krijgen en te leven in de liefde van Christus.

Een christen worden is eenvoudig en vereist geen riten of rituelen. In de meeste protestantse kerken worden aangemoedigd om gedoopt te worden als een symbool van uw conversie na berouw voor God en bedankte hem voor de dood en opstanding van Jezus Christus als betaling voor uw zonden. In de katholieke en orthodoxe kerken, de sacramenten kunt u een deel van de kerk en je moet een formele spirituele gids (als een bevestiging van een priester) te vinden. Door de nieuwe geboorte ontwikkel je je echter op een persoonlijk niveau om je naaste te dienen en in Christus te leven. Lees dit artikel om te leren hoe het te doen.

stappen

Methode 1

conversie
Titel afbeelding Be a Christian Stap 1
1
Zie je behoefte aan Jezus. Controleer de Tien geboden Heb je wel eens gelogen? Ben je godslasterlijk geweest? Heb je gestolen (zelfs als het iets kleins is)? Heb je iemand met overspelige of wellustige gevoelens bekeken? In het christendom worden we geboren met de erfzonde en handelen we als zondaars tijdens ons leven, zelfs nadat we Jezus hebben aanvaard. Zoals Jezus zei: "Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken: Maar ik zeg u dat iedereen die naar een vrouw kijkt begeert, heeft reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart." (Matteüs 5: 27-28). Iedereen die zijn broeder haat, is een moordenaar, en u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich (1 Johannes 3:15). Op de dag van het laatste oordeel zul je God van aangezicht tot aangezicht moeten zien om rekenschap af te leggen voor je zonden. Als je met hen sterven, moet God van hem weg te blijven en je te sturen naar de hel, ook wel de tweede dood, voor het overtreden van zijn wet.
 • Realiseer je echter dat God zijn zoon Jezus stuurde om zichzelf vrijwillig aan het kruis te geven. Als je het gelooft, ontvang dan de Heilige Geest en berouwen van je zonden, na je te hebben gered, kun je ook anderen dienen zoals God zelf deed.
 • Zoals de Zoon des Mensen zei:
"Vader, indien Gij wilt, neem van mij deze beker, maar mijn wil is gedaan, niet van jou" .. Dan overgegeven hij een offer voor ons en voor "Komt dan tot berouw en bekering te schrapte uw zonden - dat de tijden van verkoeling van de tegenwoordigheid van de Heer kunnen komen "(Handelingen 3:19).
 • Titel afbeelding Be a Christian Step 2
  2
  Geloof dat Jezus stierf aan het kruis voor je zonden. Geloof dat Jezus stierf en opstond uit de dood om voor je zonden te betalen en vrienden te maken met God.
 • Titel afbeelding Be a Christian Step 3
  3
  Heb berouw voor God. Zeg gewoon hardop dat je je bekeert voor alle keren dat je gezondigd hebt. Het is een goed moment om je fouten en ongehoorzaamheid aan God toe te geven. Geloof dat Jezus Christus je heeft vergeven. Bekering komt altijd tot uiting in een getransformeerd leven. Je wendt je af van de zonde en benadert Jezus Christus.
 • Titel afbeelding Be a Christian Step 4
  4
  Druk uw behoefte aan God uit: specifiek, beken uw noden en erken Jezus Christus als uw Heer en Verlosser.
 • Titel afbeelding Be a Christian Step 5
  5
  Bestudeer zoveel mogelijk christelijke denominaties. Studie Baptist, katholieke, lutherse, methodistische, nondenominational, orthodox, pinkster, Mormon denominatie, onder andere om te beslissen welke is het dichtst bij de leer van Christus, in zijn woorden in de Bijbel.
 • Methode 2

  Groei en gehoorzaamheid

  Titel afbeelding Be a Christian Step 6
  1
  Zoek een christelijke gemeenschap en congregatie. Je kunt niet alleen voor het leven lopen. Als christen is het belangrijk om een ​​groep christelijke gelovigen te vinden die je kunnen helpen en aanmoedigen in je nieuwe geloof en vertrouwen in God.
 • Titel afbeelding Be a Christian Step 7
  2
  Laat je dopen. De doop wordt een deel van de gemeente van Christus. Het is geen soort werk dat je moet doen om je redding te verdienen. Het is slechts een weergave, teken of symbool dat God in je leven werkt. Het kan worden beschouwd als een vertegenwoordiging van je eenheid met Christus en de dood en opstanding van je hart (het centrum van je wezen) voor anderen. Paulus beschreef de doop als: "Want wij zijn tezamen met hem begraven door de doop, zodat, zoals Christus door de heerlijkheid van de Vader uit de doden is opgewekt, wij ook in nieuw leven kunnen wandelen".
 • Titel afbeelding Be a Christian Step 8  3
  Ga door op de weg. Na Christus te hebben aanvaard ontvang de Heilige Geest, blijf gemeenschap met Hem in je dagelijks leven door gebed, het lezen van de Bijbel en het volgen van het voorbeeld van Jezus Christus.
 • Titel afbeelding Be a Christian Step 9
  4
  Houd van Jezus en je naaste met dezelfde liefde van Jezus. Deze dingen weerspiegelen de verandering van je hart. Liefde is een van de belangrijkste aspecten van een christelijk leven.
 • 5
  Wees eerlijk tegen God. Heb berouw van je daden en gedachten, accepteer dan de liefde van God en zijn plan voor jou. Eindelijk zul je gered worden door zijn genade. Het is heel erg om je zonden niet te belijden, je te bekeren en je zult gered worden, maar als geen als je het doet, ga je naar de hel (en niemand wil dat dat gebeurt). Als u uw vrienden en familie in het paradijs wilt zien, vertel hen over uw leven. Nou, is dat niet wat je wilt?
 • Titel afbeelding Be a Christian Step 10
  6
 • Titel afbeelding Be a Christian Step 11
  7
  Lees de Bijbel zo goed mogelijk. Je zult beginnen te begrijpen wat je moet doen om met God te wandelen. Om christen te worden, moet je groeien in Christus Jezus:
 • Je moet lezen het goede nieuws van Jezus Christus In het verleden hebben we zijn wetten overtreden, maar Christus heeft onze straf ontvangen en onze zonden betaald. Vergeving wordt niet verdiend, het wordt ons gegeven door de genade van God. Hij verleent ons bekering en geloof in zijn Zoon om ons van de hel te redden.
 • Geloof in de basisleer van de verlossende dood en opstanding van Christus.
 • Bekeer je van je zonden en ontvang Christus als je Heer en Verlosser.
 • accepteert de gave van God in je dagelijks leven: "Door genade zijt gij behouden door het geloof en die van niet uit uzelf: het is een gave van God. Niet uit de werken, opdat niemand roeme" (Efeziërs 2: 8-9) .
 • Methode 3

  Twee eenvoudige sleutels
  1
  Leer meer over Jezus en geloof dat hij stierf en weer opstond tussen de doden als je Redder. dan, ora voor berouw: "Vader, mijn God, vandaag zet ik van mijn zonde en alle kwaad. Ik wil veranderen en ik echt bedankt voor alles wat je hebt gedaan en nu ben ik vergeven en gered van de straf voor mijn zonden. Geef mij nieuw leven. Dank u voor het hebben van mij als de Heilige Geest in de naam van Jezus. "
 • 2
  Loop in liefde. Volg Jezus en anderen vertellen dat "we hebben een bemiddelaar, Jezus Christus, de Zoon van God, de Heer en Redder van allen die geloven, berouw en blijft volgen, moet je in de Geest te lopen."

  "Volg Jezus Christus" omvat het bijwonen van christelijke bijeenkomsten van gelovigen, gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest als een symbool van je nieuwe leven te accepteren, bid tot God, de Bijbel te lezen en te laten zien Gods liefde door vrijgevigheid, vergeving aan anderen, het maken van vrede, het hebben van een relatie oprechte en goed met de gelovigen (niet hard oordelen anderen of jezelf. Hij woont en wandelingen in de Geest van Christus, van God. wandelen in geloof, hoop en liefde. Leef in de Geest en niemand kan je handen scheuren van Jezus en de Vader, dat is zeker). Echter, als je schuldig aan iets dat gevolgen heeft bent, om vergeving vraagt ​​(om vergiffenis) en te blijven leven als een kind van God. Doe alles in de naam van Jezus Christus, met God als de enige en ware rechter van alles wat goed en slecht is. Gods liefde is perfect en elimineert elke angst.
 • tips

  • Voor ware christenen is het christendom niet slechts een religie om God te aanbidden. Het is een persoonlijke relatie met Jezus, de Middelaar tussen God en de mens, met de Geest van God als je vriend en trooster leven in jou en jij in hem (omdat Jezus nooit beloofd om ons te verlaten).
  • Leer het verschil tussen kerken. Bijvoorbeeld tussen de orthodoxe en protestantse kerken.
  • Bedenk dat God van je houdt, ongeacht wat je hebt gedaan.
  • Bedenk dat God er altijd voor je is. Je kunt met hem praten als je tijd hebt door gebed.
  • Niet vloeken
  • Misschien kan het nuttig zijn om met een christen te praten. Kies een persoon die je respecteert voor hun integriteit en kennis als een christen.
  • Als iemand iets zegt dat jou pijn doet, val hem dan niet aan. Per slot van rekening, toen Jezus werd beschuldigd (ondanks dat hij niets verkeerds had gedaan), viel hij nooit iemand aan of werd hij woedend. Volg zijn voorbeeld
  • God liegt niet of maakt een fout. Denk nooit dat je fout zat of iets verkeerd deed. Hij weet wat hij doet en al zijn plannen zijn goed en haalbaar als je loopt op het rechte pad is voor u.
  • Lees en juich deze inspirerende voorbeelden van Gods werken in andere levens. Dit zijn voorbeelden van mensen die christen werden en wonderen en verlossing zagen in hun leven omdat zij in God geloofden.
  • Lees niet alleen de artikelen. Zelfs als je denkt dat het af en toe lezen over religie je kan helpen, is het slechts een eerste stap. Je kunt God vinden door zijn pad te volgen. Jezus zei volg mij en "mijn Vader en ik zullen naar hem toe komen en ons huis in hem maken."

  waarschuwingen

  • Hoewel christenen ook problemen hebben, ervaren ze vergeving, genade, genezing en wonderen inclusief het wonder van verlossing en het eeuwige leven. Jezus beloofde ons te helpen - daarom, dank Hem voor uw leven en eeuwige hoop in Hem. Geef nooit op
  • Er zijn veel denominaties van het christendom die verschillende benaderingen van doctrines hebben. Zoek een christelijke kerk die zijn doctrines leert volgens de Bijbel en de oude vaders van de kerk, niet alleen vanuit hun persoonlijke interpretaties van wat de Bijbel zegt (noch enige traditie van een specifieke denominatie). Zoek boeken op basis van bijbelse geschriften voor de doctrines die u interesseren. Hij bestudeert ook de geschriften van de Oude kerk (zoals geschreven in de Bijbel) en de geschiedenis van het christendom.
  • Bedenk dat alle menselijke wezens onvolledig en vol zonden zijn. Als je zondigt, heb je berouw over je zonden.
  • Zelfs als je jezelf ervan hebt overtuigd dat als je een christen wordt, het beter zal gaan met je, je huwelijk zal worden genezen, je zult niet ziek worden, al je problemen zullen worden opgelost, het is onder andere niet waar. Jezus zei dat "[...] en je zult door alle naties gehaat worden omwille van mijn naam" (Mattheüs 24: 9). Ze zullen je bespotten, lachen en achtervolgen. Laat het je niet ontmoedigen. Dit leven duurt niet lang en je beloning is een paradijs.
  • Als je een verandering in je leven nodig hebt, voel je dan vrij van je zonden en leer je beter leven zonder de lasten van je verleden, bezoek dan een christelijke kerk en lees het vers van Johannes 3:16: "Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon (Jezus) heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren mag gaan, maar misschien het eeuwige leven heeft. " Dit betekent dat God zijn zoon, Jezus, stuurde om de last van onze zonden weg te nemen en ons te bevrijden door geloof in Hem.
  • Wees eerlijk tijdens het delen je getuigenis. Elke christen moet het woord van God prediken door zijn woorden en daden met vriendelijkheid en respect. Jezus Christus predikte niet wat mensen wilden horen. Als hij dat had gedaan, zouden ze hem niet hebben gekruisigd. Mensen zullen beledigd zijn, maar als ze dat doen, onthoud dan dat het niet was omdat ze iets onterechts of hypocriet deden.
  • Jij beslist of je Jezus Christus wilt ontvangen en een christen wilt zijn. Niet alle mensen die `zeggen` dat ze christen zijn, geloven echter niet wat er in de Bijbel of in dit artikel staat. Sommigen geloven niet in Jezus, de hel of de erfzonde. Ze worden echter nog steeds christenen genoemd als een symbool van goddelijkheid, maar ontkennen hun waarheid. Het belangrijkste om te leven zoals Christen is om te geloven in de zin van het leven zoals Jezus ons heeft onderwezen en zijn leringen te volgen. Jezus leerde ons geloven dat God echt, krachtig en rechter is. Om te leven zoals Jezus ons heeft geleerd, moeten we in God en in Jezus geloven.
  • Er zijn veel ongelovigen, wat niet betekent dat je hun vriend niet kunt zijn. Wees een voorbeeld Je houding zou moeten zijn zoals die van Jezus Christus. Hoewel hij zat en at met zondaars, onderwees hij hen en leidde hen om heiligen te worden. We maken allemaal geen fouten op verschillende manieren. Vergeet niet hoeveel je ook bent gevallen. Vergeef het zoals Christus je vergaf.
  • Het boek Openbaring is het laatste boek van de Bijbel en het is heel interessant, maar het kan heel eng zijn om het van tevoren te lezen en je kunt een foutieve boodschap vangen die misschien meer mystieke boodschappen lijkt en geen geloof. Zorg ervoor dat je de context van dit evangelie begrijpt voordat je zo`n ingewikkeld boek leest.
  • Houd een dagboek bij en schrijf je dagelijkse ervaringen met God. Bijvoorbeeld doen een gebedstijdschrift om je gebeden en resultaten bij te houden.
  • Je moet je bekeren (van gedachten veranderen) voor je zonden. Zonder echt berouw kun je geen christen worden. Biecht je zonden op Christus.
  • Probeer geen dingen te doen om toegang te krijgen tot het Paradijs, omdat gered worden niet "door werken" wordt bereikt (Efeziërs 2: 9). Voor uw ware verzoening zijn uw goede daden niet effectiever dan al onze rechters die als vuile vodden zijn. "Hoewel wij allen onrein zijn en al onze gerechtigheden zijn als vuile lompen, vielen wij allen als het blad, en onze ongerechtigheden droegen ons als een wind" (Jesaja 64: 6). Stel je voor dat je probeert jezelf schoon te maken met smerige vodden.

  Dingen die je nodig hebt

  • Een christelijke bijbel
  • Een christelijke kerk
  • Een herder
  • De lessen en geschriften van de kerk en andere christenen door de jaren heen, waar zij het eens zijn over de betekenis van het Woord van God in de Bijbel.
  Delen op sociale netwerken:

  Verwant
  Hoe arrogantie te voorkomen als je een christen bentHoe arrogantie te voorkomen als je een christen bent
  Hoe naar de hemel te gaan (christendom)Hoe naar de hemel te gaan (christendom)
  Hoe God te gehoorzamenHoe God te gehoorzamen
  Hoe de liefde van Christus te verkrijgenHoe de liefde van Christus te verkrijgen
  Hoe te blijven in ChristusHoe te blijven in Christus
  Hoe weet je of je naar de hemel gaat (als je een christen bent)Hoe weet je of je naar de hemel gaat (als je een christen bent)
  Hoe te worden gered door Jezus ChristusHoe te worden gered door Jezus Christus
  Hoe een christen te zijn volgens de BijbelHoe een christen te zijn volgens de Bijbel
  Hoe geloof te hebben in JezusHoe geloof te hebben in Jezus
  Hoe te leven voor JezusHoe te leven voor Jezus
  » » Hoe een christen te zijn
  © 2021 emkiset.ru